Obchodní podmínky

Podmínky pro uživatele internetových stránek www.najdisalon.cz

I. Definice některých pojmů

 • a) „Autorský zákon“ znamená zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • b) „Běžný uživatel“ znamená uživatele Stránek, který neprovedl registraci založením uživatelského účtu na Stránkách a má právo pouze na prohlížení profilů Salonů, vkládání uživatelský recenzí na Stránky případně právo využít rezervační systém popsaný v článku I. odstavci 2.1 Katalogu Produktů.
 • c) „Ceník Produktů“ je ceník jednotlivých Produktů poskytovaných Provozovatelem Salonům dostupný na Stránkách a je součástí Podmínek.
 • d) „Katalog Produktů“ znamená nabídku Produktů poskytovaných Provozovatelem Salonům, který je dostupný na Stránkách a je součástí Podmínek.
 • e) „Občanský zákoník“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • f) „Podmínky“ jsou tyto podmínky pro uživatele internetových stránek www.najdisalon.cz.
 • g) „Provozovatel“ je společnost Atreo Digital s.r.o., sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 04839081, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 65334.
 • h) „Registrovaný uživatel“ znamená uživatele Stránek, který provedl registraci založením uživatelského účtu na Stránkách a mimo práv náležejících Běžnému uživateli má právo na zaslání Voucheru.
 • i) „Salon“ znamená fyzickou a/nebo právnickou osobu, uživatele Stránek, podnikající dle příslušných právních předpisů zejména v oblasti nabídky zboží a/nebo poskytování služeb v oborech kadeřnictví, nehtových studií, fitness, kosmetických salonů, wellness, saun apod.
 • j) „Produkty“ jsou jednotlivé produkty nabízené Provozovatelem výlučně Salonům, jakožto podnikatelům, uvedené v Katalogu Produktů.
 • k) „Stránky“ jsou internetové stránky www.najdisalon.cz.
 • l) „Voucher“ znamená kód na slevu cen zboží a/nebo služeb Salonu generovaný Provozovatelem zasílaný za stanovených podmínek objednateli Voucheru, kterým může být jen Registrovaný uživatel.
 • l) „ZOOÚ“ znamená zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Základní informace

 1. Provozovatel tímto vydává Podmínky užívání Stránek.
 2. Kontakt na Provozovatele Stránek je info@najdisalon.cz.
 3. Podmínky se vztahují na každou osobu, která užívá Stránky. Vstupem na Stránky vyjadřuje uživatel Stránek souhlas s Podmínkami.
 4. Stránky jsou zaměřeny zejména na zobrazování profilů jednotlivých Salonů za účelem propagace Salonu, nabídky a prodeje zboží a/nebo služeb Salonů zájemcům o takové zboží a/nebo služby, a umožňují zájemcům vyhledávání jednotlivých Salonů registrovaných na Stránkách včetně vkládání uživatelských recenzí a rezervací služeb Salonů. Salonům, mají-li zájem, mohou být také poskytovány Produkty, a to na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Salonem za podmínek uvedených v Katalogu Produktů.

III. Způsob užívání Stránek, Registrace

 1. Salon je oprávněn registrovat se na Stránkách založením uživatelského účtu a vytvořit si vlastní profil na Stránkách. Založení uživatelského účtu Salonem probíhá následujícím způsobem:
  na hlavní stránce www.najdisalon.cz zvolí Salon odkaz „registrovat se“

  • pod tímto odkazem vyplní vlastní e-mailovou adresu a libovolné heslo

  • v případě, že chce Salon vytvořit vlastní profil ihned v dalším kroku, zaškrtne pole „V dalším kroku chci založit nový salón“

  • potvrzení registrace provede běžný uživatel tlačítkem „Zaregistrovat se“.
 2. Registrace Salonu na Stránkách je dobrovolná, nepodléhá schválení Provozovatelem.
 3. Profil Salonu je oprávněn Salon kdykoliv smazat na uživatelském účtu Salonu.
 4. Okamžikem registrace na Stránkách uděluje Salon Provozovateli souhlas se zasíláním reklamních sdělení a technických sdělení např. informací o plánované nedostupnosti Stránek Provozovatelem. Tento souhlas může Salon kdykoliv odvolat odškrtnutím odkazu „Odebírat novinky“, který je umístěn na stránce Můj profil (po přihlášení) v záložce Základní údaje.
 5. Okamžikem registrace na Stránkách uděluje Salon Provozovateli souhlas se zveřejněním obchodní firmy případně loga, jsou-li součástí profilu Salonu, na Stránkách.
 6. Založení uživatelského účtu Registrovaným uživatelem probíhá následujícím způsobem:
  • na hlavní stránce www.najdisalon.cz zvolí Běžný uživatel odkaz „registrovat se“

  • pod tímto odkazem vyplní vlastní e-mailovou adresu a libovolné heslo

  • potvrzení registrace provede Běžný uživatel tlačítkem „Zaregistrovat se“ a stává se Registrovaným uživatelem
 7. Registrace Registrovaného uživatele na Stránkách je dobrovolná, nepodléhá schválení Provozovatelem.
 8. Uživatelé Stránek jsou oprávněni k profilům Salonů vkládat na Stránky uživatelské recenze bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o recenze pozitivní či negativní. Uživatelská recenze smí být zaměřena jen na hodnocení zboží a/nebo služeb Salonů na základě osobní zkušenosti recenzenta se Salonem. Uživatelská recenze však nesmí v žádném případě obsahovat zejména reklamní sdělení, vulgarismy či jiné názory než vlastní názory recenzenta.
 9. Salon je oprávněn požádat Provozovatele o smazání uživatelské recenze, zejména bude-li uživatelská recenze obsahovat vulgarismy nebo bude způsobilá naplnit znaky nekalé soutěže.
 10. Za účelem prohlížení profilů Salonů na Stránkách ani za účelem vkládání uživatelský recenzí není vyžadována registrace Běžného uživatele. Běžný uživatel je povinen pouze uvést v recenzi svou e-mailovou adresu případně přezdívku tzv. „nick“. Registrace Běžného uživatele není vyžadována ani pro účely využití rezervačního systému popsaného v článku I. odstavci 2.1 Katalogu Produktů.
 11. Není-li uvedeno jinak, je Provozovatel oprávněn bez udání důvodu, bez předchozí výzvy a bez náhrady odstranit ze Stránek jak profily Salonů tak i uživatelské recenze a dále je oprávněn odstranit také účty Registrovaných uživatelů.

IV. Autorská práva ke Stránkám a obsahu Stránek

 1. Provozovatel v souladu s Autorským zákonem vykonává majetková práva ke Stránkám včetně obsahu Stránek, není-li v tomto článku Podmínek výslovně uvedeno jinak.
 2. Salon je oprávněn na svůj profil na Stránkách vkládat způsobem uvedeným v Katalogu Produktů vlastní obsah např. fotografie, videa nebo články (dále jen „Vložený obsah“) zejména za účelem propagace nabízeného zboží a/nebo služeb.
 3. V případě, že Vložený obsah splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona, Salon okamžikem zveřejnění Vloženého obsahu na Stránkách uděluje Provozovateli bezúplatně nevýhradní oprávnění k užití Vloženého obsahu všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, je Provozovatel oprávněn rozmnožovat a rozšiřovat Vloženého obsahu prostřednictvím internetu), a to po dobu trvání majetkových práv autora k Vloženému obsahu   a na neomezeném území s tím, že Provozovatel bude oprávněn postoupit tato oprávnění na třetí osoby nebo poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě.
 4. Okamžikem zveřejnění Vloženého obsahu na Stránkách uděluje Salon Provozovateli oprávnění Vložený obsah upravit či jinak měnit a oprávnění Vložený obsahu spojovat s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat Vložený obsah do díla souborného.
 5. Provozovatel není povinen oprávnění udělená Salonem využít.
 6. V případě, že Vložený obsah zachycuje podobu konkrétního člověka, Salon prohlašuje a odpovídá Provozovateli za to, že si od člověka zachyceného na Vloženém obsahu zajistil svolení s pořízením Vloženého obsahu a jeho dalším použitím uvedeným Podmínkách, zejména tedy se zveřejněním na Stránkách a šířením na internetu.
 7. Salon prohlašuje a odpovídá Provozovateli za to, že Vložený obsah nebyl Salonem pořízen a není Salonem užíván v rozporu s Autorským zákonem a dále prohlašuje a odpovídá Provozovateli za to, že Vložený obsah nebyly Salonem pořízen a není Salonem použit v rozporu s ustanoveními §§ 84 a násled. Občanského zákoníku (ochrana podoby člověka).
 8. Provozovatel je oprávněn Vložený obsah kdykoliv smazat nesplňuje-li pravidla stanovená Podmínkami, zejména v případě, že dle názoru Provozovatele Vložený obsah porušuje práva třetí osoby. O skutečnosti, že Provozovatel smazal Vložený obsah bude Provozovatel informovat Salon na e-mail Salonu.

V. Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Informace publikované na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, zejména od Salonů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.
 2. Provozovatel neodpovídá za ceny zboží a/nebo služeb uvedené v profilech Salonu.
 3. Provozovatel neodpovídá za to, zda Registrovaný uživatel bude oprávněn uplatnit u Salonu Voucher. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby dle Voucheru a následné zaplacení zboží a/nebo služby Registrovaným uživatelem nese plně Salon a Registrovaný uživatel, který obdržel Voucher. Právní vztah na základě Voucheru vzniká přímo mezi Salonem a Registrovaným uživatelem, který si na Stránkách objednal Voucher. Provozovatel pouze zprostředkovává zaslání Voucheru Registrovanému uživateli. Provozovatel rovněž neodpovídá uživateli Stránek za to, zda uživatel Stránek, který využije rezervační systém Salonu, jak je popsán v článku I. odstavci 2.1 Katalogu Produktů, bude oprávněn využít služeb Salonu v jím rezervovaný čas. Odpovědnost za dodržení rezervovaného termínu nese výlučně vůči uživateli Stránek Salon. Shodně neodpovídá Provozovatel Salonu za to, zda se uživatel Stránek skutečně dostaví do Salonu v rezervovaný čas. Právní vztah z rezervace služeb Salonu vzniká přímo mezi Salonem a uživatelem Stránek, který využil výše popsaný rezervační systém Salonu. Provozovatel pouze zveřejňuje možné volné termíny k rezervaci služeb Salonů.
 4. Odpovědnost Provozovatele za případné škody, které mohou uživatelům Stránek vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek, je vyloučena v rozsahu přípustném Občanským zákoníkem. Odpovědnost Provozovatele za případnou nemajetkovou újmu je vyloučena. Odpovědnost Provozovatele za případné škody způsobené Provozovatelem, které mohou vzniknout Salonům případným porušením zákona či smlouvy o poskytnutí Produktů uzavřené dle Katalogu produktů, je vyloučena v rozsahu přípustném Občanským zákoníkem, přičemž odpovědnost Provozovatele za případnou nemajetkovou újmu je vyloučena.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel, fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá na Stránky, a to zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem užívání Stránek, rezervací služeb Salonů, zasílání Voucheru a zasílání reklamních a technických sdělení. Uživatel Stránek, fyzická osoba, tímto dává Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se ZOOÚ, pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá (např. při registraci uživatele).
 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas ke zpracování osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může uživatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.
 3. Provozovatel garantuje uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOÚ.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Salonu nebo Registrovaného uživatele nebo osobních údajů Salonu či Registrovaného uživatele, jsou-li fyzickou osobou, třetí osobou, pokud Salon či Registrovaný uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Zakazuje se jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek, není-li výslovně Podmínkami uvedeno jinak. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek, není-li výslovně Podmínkami uvedeno jinak.
 2. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud není v jednotlivých případech v Podmínkách výslovně uvedeno jinak.
 3. Podmínky jsou Provozovatelem vydány v souladu s českým právním řádem a řídí se českým právním řádem.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů Stránek neupravená Podmínkami se řídí platnými právními předpisy zejména Občanským zákoníkem.

VIII. Účinnost Podmínek, změna Podmínek, Katalogu Produktů a Ceníku Produktů

 1. Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Stránkách. Podmínky byly Provozovatelem zveřejněny dne 14.11.2016.
 2. Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Změna Podmínek je účinná dnem zveřejnění na Stránkách, není-li Podmínkami stanovena účinnost změny Podmínek k pozdějšímu dni.
 3. Katalog Produktů je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Změna Katalogu Produktů je účinná dnem zveřejnění na Stránkách, není-li v Katalogu Produktů stanovena účinnost změny Katalogu Produktů k pozdějšímu dni.
 4. Ceník Produktů je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Změna Ceníku Produktů je účinná dnem zveřejnění na Stránkách, není-li v Ceníku Produktů stanovena účinnost změny Ceníku Produktů k pozdějšímu dni. Ceny uvedené v aktualizovaném Ceníku Produktů se aplikují na všechny smlouvy o poskytnutí Produktů uzavřené mezi Provozovatelem a Salonem po účinnosti změny Ceníku Produktů. Okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí Produktu je uveden v článku II. odstavci 3 Katalogu Produktů.
 5. V případě rozporů mezi ustanoveními Podmínek, Katalogu Produktů a Ceníku Produktů mají přednost dokumenty v tomto pořadí:
  • Podmínky;
  • Katalog Produktů;
  • Ceník Produktů.

Katalog Produktů www.najdisalon.cz

I. Popis Produktů

Provozovatel nabízí Salonům Produkty uvedené v tomto článku za předpokladu uzavření smlouvy o poskytnutí Produktu mezi Salonem a Provozovatelem.

1. FREE tarif

FREE tarif obsahuje tyto služby:

1.1 Profil salónu

Služba opravňující Salon zveřejnit na Stránkách:

 • Název Salonu
 • Popis služeb Salonu
 • Kontaktní údaje Salonu (telefon, adresa Salonu)
 • Otevírací dobu Salonu
 • Kategorie služeb, které Salon poskytuje
1.2 Ceník služeb

Služba opravňující Salon zveřejnit na Stránkách ceník jednotlivých služeb Salonu. Salon je oprávněn vybrat si ke zveřejnění služeb některou z již přednastavených služeb, nebo je oprávněn zveřejnit i jinou vlastní službu, která není obsahem přednastavených služeb. V tomto případě však zveřejnění služby podléhá předchozímu schválení Provozovatelem. K jednotlivým službám je Salon oprávněn uvést cenu a dobu trvání služby.

1.3 Fotogalerie

Služba opravňující Salon přidat si k profilu Salonu fotografie, které mají spojitost se zveřejněnými službami Salonu. Obsahem fotografií mohou být ukázky vlastních prací, nebo fotografie interiéru místa podnikání.

Salon souhlasí s tím, že fotografie mohou být zadávány pouze ve formátech: jpg, jpeg, png. Maximální velikost fotografie může činit 5MB.

1.4 Uživatelské recenze

Služba opravňující Salon ke zveřejňování uživatelských recenzí v souladu s článkem III. odstavcem 8 a odstavcem 9 Podmínek.

2. PREMIUM tarif

PREMIUM tarif zahrnuje všechny služby FREE tarifu a nad rámec FREE tarifu obsahuje tyto služby:

2.1 Rezervační systém

Rezervační systém slouží k on-line objednávkám služeb zákazníků Salonu.

Zákazník, který má zájem rezervační systém použít, musí být Registrovaným uživatelem.

On-line rezervaci lze zákazníkem Salonu provést pomocí počítače, či mobilního zařízení.

Zákazník Salonu se rezervuje na určitý den, hodinu a vybírá si nabízenou službu, která je uvedena v ceníku Salonu.

V případě, že má zákazník Salonu zájem o rezervaci, zaklikne možnost „Objednat se on-line”, poté si zákazník Salonu vybírá ze seznamu dostupných termínů.

Při správném vyplnění rezervace zákazníkem Salonu obdrží Salon zprávu s žádostí o rezervaci do e-mailu Salonu.  Salon je po obdržení žádosti o rezervaci oprávněn rezervaci potvrdit, nebo odmítnout. V obou případech bude stav rezervace zaslán na e-mail zákazníka Salonu.

Rezervace se stává závaznou až v okamžiku, kdy Salon rezervaci zákazníkovi Salonu potvrdí.

V případě, že Salon rezervaci z jakéhokoli důvodu zamítne, je zákazník Salonu oprávněn vytvořit novou rezervaci.

Rezervace je oprávněn vytvářet také Salon např. pokud příjme telefonickou rezervaci zákazníka Salonu a má zájem přidat ji do svého on-line rezervačního systému, aby daný termín obsadil.

2.2 Informační SMS zákazníkům a salonům

Informační SMS jsou zasílány zákazníkům Salonů, kteří využili rezervační systémem a mají povoleny SMS notifikace. Obsahem SMS zprávy bude připomenutí návštěvy v objednaném Salonu.

Za správnost telefonního čísla, na které jsou zasílány informační SMS, nese odpovědnost pouze zákazník, nikoliv Provozovatel.

2.3 Slevy

Salon je oprávněn prostřednictvím Provozovatele nabízet na Stránkách Vouchery Registrovaným uživatelům. Jiným než Registrovaným uživatelům nelze Vouchery nabízet.

Salon je oprávněn ve svém profilu nastavit tyto podmínky pro poskytnutí slev v podobě Voucheru:

 • pro jakou službu hodlá slevu poskytnout
 • název slevy
 • popis slevy
 • původní cenu službu
 • novou cenu službu po slevě
 • zveřejnění slevy
 • platnost Voucheru
 • počet Voucherů na osobu
 • počet Voucherů celkem
 • fotografie ke slevě

Registrovaný uživatel vyhledá na Stránkách odkaz na slevu, zaklikne „objednat“. Objednáním slevy se Registrovanému uživateli vygeneruje Voucher, přičemž Salon má ve své administraci zpřístupněny tyto údaje Voucher (tj. vygenerovaný kód slevy) spolu se jménem a telefonním číslem zákazníka.

Voucher objednaný výše uvedeným způsobem zasílá Provozovatel objednateli, Registrovanému uživateli, na e-mailovou adresu Registrovaného uživatele.

Registrovaný uživatel je oprávněn objednat se k čerpání služeb či zboží dle Voucheru telefonicky nebo on-line. O způsobu objednání bude Registrovaný uživatel informován Provozovatelem e-mailem, v němž bude uvedeno na jakém e-mailu či telefonním čísle je Registrovaný uživatel oprávněn se objednat k návštěvě Salonu.

2.4 Změna hlavní fotky a loga

Služba opravňující Salon změnit hlavní fotografie a logo na profilu Salonu.

Jakékoliv fotografie musí odpovídat podmínkám uvedeným v článku I. odstavci 1.3 Katalogu Produktů.

Salon je oprávněn, kromě vlastní fotografie, vybrat jinou výchozí fotografii, kterou upraví Provozovatel tak, aby splňovala podmínky uvedené v článku I. odstavci 1.3 Katalogu Produktů.

2.5 Známka „Ověřený salon”

Známku „Ověřený salon” získává automaticky každý Salon, který uzavře smlouvu o poskytnutí Produktu PREMIUM tarif s Provozovatelem.

Známka „Ověřený salon” se zobrazí přímo na profilu Salonu. Salon dále obdrží od Provozovatele samolepku „Ověřený salon” poštou. Samolepka obsahuje aktuální rok, pro který je vystavena.

V případě, že Salon získá známku „Ověřený salon”, může se rovněž ucházet o známku „Doporučeno zákazníky“, která se zobrazí na profilu Salonu, za předpokladu, že Salon obdrží nejméně 20 pozitivních uživatelských recenzí, viz  článek I. odstavci 1.4 Katalogu Produktů, na svém profilu v každém kalendářním roce.

2.6 Vlastní propagační (PR) články

Služba opravňující Salon zveřejňovat na svém profilu PR články např. o službách, o výsledcích své práce, může také sepsat nějaký článek, který bude třeba pozvánkou na akci pořádanou salonem, či pouhá pozvánka k ním do salonu.

V PR článku mohou být obsaženy také obrázky, či video, které je možno vkládat do PR článku prostřednictvím textového editoru, který má Salon k dispozici při tvorbě PR článku.

PR článek podléhá předchozímu schválení Provozovatelem a po odsouhlasení je Provozovatelem zveřejněn na najdisalon.cz/blog.

Výpis všech PR článků, které Salon vytvoří a Provozovatel schválí, se zobrazí také přímo na profilu Salonu.

Provozovatel bude každý schválený PR článek propagovat formou příspěvku na timeline profilu facebook.cz/najdisalon.

Provozovatel si vyhrazuje právo PR článek nezveřejnit zejména z důvodu nevhodnosti obsahu PR článku. Provozovatel bude v takovém případě e-mailem nebo telefonicky informovat Salon o důvodech nezveřejnění, přičemž se Salon a Provozovatel mohou dohodnout na úpravě obsahu PR článku a následném zveřejnění upraveného PR článku.

2.7 Zákaznická podpora

Služba opravňující Salon k poskytování konzultací technického charakteru Provozovatelem na tel. čísle +420 734 716 355 v době od 10.00 do 16.00 hod každý pracovní den. Mimo uvedenou dobu je Salon oprávněn kontaktovat Provozovatele elektronicky na e-mail info@najdisalon.cz, přičemž Provozovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby Salonu odpověděl do 24 hodin od doručení e-mailu.

V rámci zákaznické podpory se Provozovatel a Salon mohou dohodnout zvláštní smlouvu na vyhotovení kompletního profilu Salonu Provozovatelem. Náležitosti takové smlouvy (zejména rozsah plnění Provozovatele, termín a cena) budou vždy sjednány ve zvláštní smlouvě mezi Provozovatelem a Salonem, která může být uzavřena také elektronicky, e-mailem.

II. Poskytování Produktů, uzavření smlouvy o poskytnutí Produktů

 1. Salony jsou oprávněny využít Produkty, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
 2. Smlouva o poskytnutí Produktu FREE tarif je mezi Provozovatelem a Salonem uzavřena již okamžikem registrace Salonu v souladu s článkem III. odstavcem 1 Podmínek.
 3. Smlouva o poskytnutí Produktu PREMIUM tarif je mezi Provozovatelem a Salonem uzavřena okamžikem kliknutí na odkaz „Objednat a zaplatit 199 Kč“.
 4. Okamžikem uzavření smlouvy dle odstavce 3 tohoto článku vzniká Provozovateli nárok na úhradu ceny Produktu PREMIUM tarif Salonem. Platební informace obdrží Salon obratem na uvedený e-mail. Provozovatel vystaví po úhradě ceny Produktu PREMIUM tarif fakturu (účetní/daňový doklad), kterou zasílá Salonu.
 5. Provozovatel aktivuje Salonu Produkt PREMIUM tarif okamžikem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku a po dobu následujících 30 kalendářních dnů, není-li dále uvedeno jinak.
 6. V případě, že Salon neuhradí Provozovateli fakturu (účetní/daňový doklad) v době splatnosti, marným uplynutím doby splatnosti příslušná Smlouva o poskytnutí Produktu PREMIUM tarif zaniká.
 7. Provozovatel 10 kalendářních dnů před uplynutím doby aktivace Produktu PREMIUM tarif zasílá Salonu fakturu (účetní/daňový doklad). Pokud Salon uhradí fakturu (účetní/daňový doklad) v době splatnosti, prodlužuje se doba aktivace Produktu PREMIUM tarif o dalších 30 kalendářních dnů, v opačném případě příslušná Smlouva o poskytnutí Produktu PREMIUM tarif zaniká a Provozovatel je oprávněn smazat profil Salonu. Tento postup prodloužení Smlouvy o poskytnutí Produktu PREMIUM tarif je možný i opakovaně.
 8. Salon pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí Produktu dle tohoto článku prohlašuje a potvrzuje, že jedná jako podnikatel v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

III. Závěrečná ustanovení, účinnost a změny

 1. Pokud Katalog Produktů obsahuje pojmy se začátečními velkými písmeny, jejichž obsah není definován v Katalogu Produktů, použijí se pro definici těchto pojmů definice použité v Podmínkách.
 2. Katalog Produktů je účinný dnem zveřejnění na Stránkách. Katalog Produktů byl Provozovatelem zveřejněn dne 14.11.2016.
 3. Katalog Produktů je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel způsobem upraveným v Podmínkách.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele a Salonu neupravená Katalogem Produktů se řídí Podmínkami.

Ceník Produktů www.najdisalon.cz

I. Ceník jednotlivých Produktů

 1. FREE tarif — zdarma
 2. PREMIUM tarif — 349,- Kč za 30 kalendářních dní

II. Závěrečná ustanovení, účinnost a změny

 1. Pokud Ceník Produktů obsahuje pojmy se začátečními velkými písmeny, jejichž obsah není definován v Ceníku Produktů, použijí se pro definici těchto pojmů definice použité v Podmínkách a Katalogu Produktů.
 2. Ceník Produktů je účinný dnem zveřejnění na Stránkách. Ceník Produktů byl Provozovatelem zveřejněn dne 14.11.2016.
 3. Ceník Produktů je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel způsobem upraveným v Podmínkách.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.